eng_flag mk_flag

Здружение за европска интеграција


Европска Гледна ТочкаAssociation for European Integration


European View Point

Младинска размена во Кобулети, Грузија
    Во периодот од 05.10.2018 до 14.10.2018 година во Кобулети, Грузија се реализира младинска размена насловена “Create change” во рамките на Ерасмус + програмата. 35 млади од различни држави ( Македонија, Грузија, Aрменија, Турција, Унгарија, Литванија и Норвешка) имаа можност да присуствуваат на оваа размена и да ги развијат своите вештини преку методите на нерформално образование. Целта на проектот беше активно вклучување на младите луѓе, интеркултурно учење и личен развој за да се промовира бизнис преку искуствено учење, поттикнување на почитување, толеранција и солидарност меѓу различни социјални групи и култури. Учесниците споделуваа искуства и учеа едни од други за правењето проемни кај младите во нивните средини. Како да се мотивираат младите за поактивно учество во опшеството и тн. Освен тоа тие се запознаа и со традициите и обичаите на другите држави, култрните разлики и нивно прифакање преку интерактивни вежби, дискусии, дружење и тн.
    Имено младинската размена е една од многуте можности кои шти ги нуди Ерасмус + програмата и е дел од Клучната акција 1. Им дава можност да младите од 16 до 30 години да учат и разменуваат знаења преку неформално образование. Освен тоа Ерасмус + нуди и други различни можности како што се: размена на студенти, тренинг курсеви, волонтерски сервис. Главната цел е учење на различни култури и градење на заеднички европски вредности.