eng_flag mk_flag

Здружение за европска интеграција


Европска Гледна ТочкаAssociation for European Integration


European View Point

Пристапница за членство


Лични податоци
*Име и презиме:
Пол: Машки Женски
Датум на раѓање:
*Адреса:
*Град:
*Телефон:
E-mail:
Oбразование
Средно образование:
Високо образование:
Универзитет:
Факултет:
Отсек на студии:
Циклус:Додипломски Постдипломски
Технички и јазични познавања
Јазици:
Компјутерски вештини:
Дали сте член/волонтер во некоја друга организација?
Со оваа пристапница потврдувам дека ќе го почитувам статутот на ЕГТ, и одговарам за веродостојноста на горенаведените податоци.